%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C.jpg

راز دیگری که رابطه جنسی را عالی می‌کند و شور و شهوت جنسی را زنده نگه می‌دارد، در مفهوم دو قطبی بودن رابطه جنسی نهفته است. همان طور که قطب منفی آهن‌ ربا قطب مثبت آهن‌ ربای دیگر را جذب می‌کند، زوج به هنگام پرداختن به رابطه جنسی با نشان دادن قطبیت مخالف هم، باعث افزایش جذابیت،‌ خواهش و لذت جنسی می‌شوند.

در رابطه جنسی، دو قطب مخالف وجود دارد:‌ لذت بخشیدن و لذت بردن،‌ وقتی یکی لذت می‌بخشد و دیگری لذت می‌برد، لذت جنسی به سادگی ایجاد می‌شود. در رابطه جنسی دو قطبی، طرفین به نوبت و به طور آگاهانه در قطب‌های مخالف جا به‌ جا می‌شوند تا خواهش و لذت را به اوج برسانند. در حالی که یکی لذت می‌دهد، دیگری لذت می‌برد و سپس چرخه‌ عوض می‌شود: اولی باز می‌ایستد تا دومی لذت دریافت کند.این رابطه جنسی دو مرحله دارد :ابتدا مرد دریافت می‌کند و زن می‌بخشد؛ سپس مرد به لذت دادن و بر آوردن نیازهای زن می‌پردازد و زن توجه‌اش را به بهره‌بردن معطوف می‌کند. در مرحله‌ی اول رابطه جنسی دو قطبی،‌ مرد مقدم بر هر چیز در پی لذت خود است، مطمئناً دلش خواهان لذت بردن زن نیز هست، ‌ولی فعلاً به آن توجهی ندارد. در این حالت،‌ زن در قطب مخالف به سر برده،‌ به فکر تحریک مرد است و انتظار تحریک شدن ندارد.


اما، در مرحله‌ی دوم، نوبت به زن می‌رسد که دریافت کند و مرد لذت ببخشد. زن هر آنچه می‌توانسته برای لذت دادن به مرد صرف کرده و حال زمان آن است که لذت ببرد. به این طریق،‌ هر دو آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند.تذکر : ترتیب مراحل به صورت پیشفرض می باشد و زوجین قادر خواهند بود بسته به نیاز خود آنها را جابجا کنند