به يك پزشك اعتماد كنيد به مراتب بهتر است . راجع به احساس مثل ترس از رد كردن و نااميدي صحبت كنيد . اغلب يك زن اين نيرو را ميتواند تحمل كند خيلي از خانم ها عصبي ميشوند زماني كه مردشان در اين مورد صحبت نميكنند.


اكثرا" براي همه آهسته شروع مي شود . در اوايل ساعات شبهاي عاشقانه كه با جيغ كشيدن كودكان وبخاطر كار كردن زياد كم مي خوابيد . هركس از آنجا به جلو نگاه كند مي بيند ريزش موها و اختلال در هورمون تصور خوبي نيست و زياد هم لازم نيست.

يائسگي – يك مطلب ممنوع
چرا كه روابط جنسي در زمان يائسگي براي زنان و مردان اغلب يك مطلب ممنوعه است . در سن 60 سالگي يا ئسگي يك بيما ري زودرس اتفاق مي افتد. وبعد جستجو تراپي شروع مي شود. محققان تراپي جانشيني هورمون را بنا گذاشتند. كه با اين كمك كمبود استروژن را بتواند مساوي كند. هدف از اين تراپي اين بوده كه از گرماي گلگون و ناخوشي جلوگيري كند. و ريسك به انفاكتوس را هم كم مي كند. تراپي جانشين هورمون به اين خاطر انجام مي شود كه ريسك بالا بردن سرطان را پايين بياورد. و خانمهاي مبتلا بايستي به اين آلترناتيو ديد بهتري داشته باشند ، و يك راه امكان پذير ديگر معالجه با هورمون گياهي مي باشد
عصارهاي كه از گياه گرفته مي شود اين تراپي جدال آميز نمي باشد.

همچنين يك آزادي جديد
عد م يك قاعده خونريزي اين نويد را ميدهد كه آخر بارآوري مي باشد ديگر براي جاوگيري فكر نكنيد و مي توانيد بطور آزادانه از آن لذت ببريد . زن وشوهر همديگر را دقيقا" مي شناسند عادت گذشته را دور بريزيد ودوباره خودتان را جديد پيداكنيد.

اعتماد به نفس س ك سي ميكند
طبيعي است كه با نپذيرفتن ، بي ميلي و گلگون شدن اصلا" تمايل به رابطه جنسي پيدا نمي كنيد .

ولي تماس ، مهرباني ، نوازش، و روابط خودماني ، اينها وابستگي به هورمون ندارد تنظيم روابط جنسي مهم تر مي باشد .

اختلال توانايي جنسي – صحبت بي پرده باهمسر مي تواند كمك كند
اختلال توانايي جنسي در زناشويي فشاري است كه زن وشوهر را لال ميكند .
از ترس و خجا لت كه ديگري را برنجا ند خيلي ها دوست دارند سكوت كنند بجاي اينكه با هم حرف بزنند . يك صحبت بي پرده مي تواند اولين قدم در تشخيص اين معما باشد . به يك پزشك اعتماد كنيد به مراتب بهتر است . راجع به احساس مثل ترس از رد كردن و نااميدي صحبت كنيد . اغلب يك زن اين نيرو را ميتواند تحمل كند خيلي از خانم ها عصبي ميشوند زماني كه مردشان در اين مورد صحبت نميكنند.


لحظه هاي مهم را پيدا كنيد
در يك آتمسفر قابل اعتماد و راحت ، براي مثا ل زماني كه در گرد ش هستيد، در يك روز تعطيل كه در حال صبحانه خوردن هستيد، بعد صرف يك شام زيبا، زماني كه در ماشين هستيد . هر جفتي يك روابط عاشقانه خودش را دارد كه درددلش را آسان مي كند .

واقع بينانه باشيد از روابط احساساتي اجتناب كنيد
در يك دعوا راجع به خرجي خانه يا يك برنامه از پيش ريخته شده نزد مادر زن اينها ربطي به اختلال توانايي جنسي ندارد. اختلال توا نايي نبايستي با چيزهاي ديگر روزانه و مشكلات ربطي داشته باشد .

رك و حقيقي راجع به احساس خودتان صحبت كنيد
درك احساس تان را به شوهر و يا خانم تان نشان بدهيد ، همسر خودتان را تحت فشار قرار ندهيد احساساتان را به زور عمل نكنيد . نتيجه اينكه از پزشك كمك بگيريد و بايد مرد خودش برخورد كند.


صحبت را اجباري نكنيد
همسر شما هنوز آمادگي ندارد ، بهتر است در يك زمان ديگر راجع به آن صحبت كنيد . مردي موفق است كه با همسرش رك راجع به مشكلش صحبت كند و او مورد حمايت قرار مي گيرد براي او صحبت كردن با پزشك سخت نيست ، با هم مي توانيد فرم تراپي را پيدا كنيد . نياز حق طلبي همسر را رعايت كنيد تا آرزوهاي روابط جنسي را جبران كند.
تنها در آلمان طبق حدسي كه زده شده حدود 5 ميليون از اختلال توانايي جنسي رنج مي برند كه بطور گسترده در جهان با 190 ميليون برخورد مي كند . احتماْلا" از هر 5 نفر 1 نفر از اين بيماري رنج مي برند . ناتوانايي جنسي بيشتر با مسن ها برخورد مي كند . مبتلايان اكثر زمان را از دست مي دهند ، تا نزد پزشك مداوا شوند .

علتها

بيشتر براين باورند كه 80 تا 70 % اختلال توانايي جنسي علتي در اندام دارند ، 30 تا 20 % از آنها مشكل روحي دارند . در خيلي از موارد هردو با هم نقش دارند . اكثر علتي كه به اندام تعلق دارد بيماري قلبي عروقي 33% و ديابت25%