زنم خيلي پول و ثروت رو دوست داره.من هم درآمد خوبي دارم هم خونه و هم ماشين.
چند وقت يكبار بهم ميگه برو ارث بگير از مادرت . ولي من نه ميتونم به مادرم همچين حرفي رو بزنم هم دوست ندارم با ارثيه پدرم ثروتمند بشم.
بنظرتون چيكارش كنم؟خيلي رو اعصابمه.