اینکه ی نفر از شریک زندگی منطقی باشه و یکی نباشه واقعا ازار دهندس درکت میکنم شوهر منم خیلی بی منطقه من فقط کنار میام