سلام
ب نظر من اقاتون شمارو ضعیف یا بچه تصور میکنه(65_76) فکر میکنه شما نمیتونید از خودتون دفاع کنین.وهر کاری که دلش میخواد میکنه خوا کنه مشکل شمام حل بشه ولی من متوجه نشدم چکار میکنه که شما ناراحت میشین؟