بیشتر افراد دوست دارند بین اطرافیان خود جذاب باشند که با شاد بودن و رفتار خوش میتوانند به این خواسته برسند.

عوامل جذابیت شامل: از داشته های خود راضی باشید، در صورت نیاز به دوستان و اطرافیان خود کمک کنید

محبت ورزیدن به خانواده و دوستان باعث اعتماد بیشتر می شود، راستگو بودن ، دوری کردن از دروغ،تمیز و منظم بودن ، دوری از غیبت و بد گفتن از دیگران موجب جذابیت بیشتر می شود.

اعتماد به نفس و مثبت فکر کردن شما می تواند باعث افزایش جذابیت شما شود زیرا با این رفتار دوستانتان نسب به شما دلگرم و دارای امید و انگیزه بیشتر می شود.

تنها وقتی که به خواسته ها ، ارزش ها ، عقیده ها ، خود دست پیدا کنیم دوست داشتنی بنظر میرسیم.