وقتی پیش قدم میشه یعنی میدونه مشکل از خودش بوده دیگه چرا میخوای اعتراف بگیری بعدش؟ اگه به بی محلیات ادامه بدی دیگه پیش قدمم نمیشه