دلایل زیادی میتونه داشته باشه
تابحال با پزشک دراین باره صحبت کردید ؟