نه احساس بد نداره فقط از این ناراحته که فک میکنه بیمار روانیه
حالا مازوخیسم داره ؟