💎بهمن:

نادان و بی سیاست


بله موافقم من واقعا نادان و بی سیاستم