اين مدت داشتم بهت فكر مي كردم
دوست خوبم يه جوري باهاش قرار بزار وازش بخواه وبپرس چرا تورو نخواسته شايد اينجوري قبولش راحتتر باشه