من جای شما باشم اصن به این خانم فکر نمیکنم. این مدل ازدواجای سنتی به معامله بیشتر شبیه هس تا ازدواج.