سلام پدری 50 ساله دارم که وقتی زنان بیکار از خدا بیخبر چه متاهل و چه مجرد به طور مکرر با اوتماس میگیرند و میخواهند با او بصورت تلفنی ************ داشته باشند قبول میکند اما به گفته خودش هیچ پولی به آنها نمیدهد و حتی آنها را نمیبیند چون از شهرستان تماس میگیرند اما من و مادرم از اینکار خوشمان نمی آید میگوید در همین حد است و بیشتر نیست و صادقانه دارد میگوید. به نظر من یکجور خیانت است و اگر امروز ادامه دار نیست و بداز مدتی قطع میشود فردا ممکن است با کسی این رابطه اش ادامه پیدا کند. حالا من در خانه اصلا تحویلش نمیگیرم و جو خانه سنگین است واز این کار ما هم اصلا خوشش نمی آید و میگوید من کاری نکردم که با من اینطور میکنید. تکلیف من با این پدر شیطون چیه؟ آیا مردا خودشون قبول میکنن زنشون با مردی همجین رابطه ای داشته باشه که از ما میخواد قبول کنیم و کاری به کارش نداشته باشیم. میگه از 10 تلفنی که می شود یکیش را جواب میدهم میدانم زنای بدی هستن ولی پدر من هم نباید تحت هیچ شرایطی جواب داده و دوست شود حتی تلفنی.