شمع نماد روشنی و گرمی و لطف و مهر و سوختن و رنج خود و راحت یاران طلبیدن است تا در طول حیات مادام که فروغ عمر، روشنی بخش است و نسیمی آن را خاموش نکرده است، لحظه‌ای از روششمع گونه بودن دور نیفتیم.

ساعت نماد زمان است و اشاره‌ای به دقت و نظم و انضباط و زنگی برای آغاز و پایان و ترتیب کارها؛ البته از نگرشی دیگر ساعت با سین شروع می شده، در کنار سکه نشسته است که هماهنگ با آهنگ زمان باشیم؛ اما تخم مرغ که به رنگهای مختلف و شکلهای دلفریب و زیبا آن را می آفریند و بر روال سنت پیشینیان بر آینه می‌نهند، هم روایتگر زایش و تولید است و هم اشاره به دنیای تازه و زمان نو دارد که شما آن را می گشایید و پای در جهانی تازه می‌نهد.

گاه برخی در کنار سبزه، سنبل می‌نهند تا عطر شامه نوازش آغاز خوشی را نوید دهد و زمان نو با بوی دل انگیزش آغاز شود. ضمن آنکه سنبل نیز با حرف سین آغاز شده و به گونه‌ای به تکمیل و فراگیری سفره هفت سین مدد می رساند.