به شما بي حرمتي مي كند و شما را در نزد دوستان دختر و پسر ويا اعضاء فاميل خراب مي كند .
مانع ملاقات شما با دوستان و فاميل ميشود و مانع شما براي ترك منزل ميشود . وضع مالي شما را كنترل مي كند .

زنان اين حق را دارند كه حمايت فوري از آنها در منزلشان بشود . پليس مي تواند مرد متجاوز و يا شريك زندگي را در هنگام وقوع حادثه تبيخ نمايد . كساني كه در محدوده منزل اعمال زور در مقابل زنان انجام مي دهند مشمول مجازات هستند .

اعمال زور مردان درقالب شوهر و شريك زندگي – اعمال زور خانگي
اعمال زور خانگي براي مثال اينگونه است وقتي كه شريك زند گي شما :
به شما بي حرمتي مي كند و شما را در نزد دوستان دختر و پسر ويا اعضاء فاميل خراب مي كند .
مانع ملاقات شما با دوستان و فاميل ميشود و مانع شما براي ترك منزل ميشود . وضع مالي شما را كنترل مي كند .
شما و كودك شما را، اقوام و دوستان شما و حيوان خانگي شما را و خودش را به وسيله مجروح كردن تهديد مي كند .
در مقابل شما بطور ناگهاني خشمگين و از كوره در ميرود شما را كتك ميزند- لگد ميزند هول مي دهد و شمارا وادار به عمل جنسي مي كند .
و اين را نمي پذيرد كه شما مي خواهيد جدا بشويد شما را تعقيب مي كند و مزاحم شما ميشود و حتي شمارا ترور ميكند
اعمال زور در هر شكلي كه باشد نبايد تحمل بكنيد .
اعمال زور فقط براي شما به تنهايي اتفاق نمي افتد از هر چهار زن يكي در مدت زندگي اش با آن ارتباط داشته است بعضي ها از روي خجالت سكوت مي كنند و مدتهاي زياد بيماري روحي رواني و يا صدمات بدني را تحمل مي كنند.

چرخه اعمال زور
اعمال زور روحي و رواني

شما را كوچك مي كند – اعتماد بنفس شما را از بين مي برند – به شما فحاشي مي كنند – شما را ديوانه خطاب مي كنند
عقل شما را بشك مي اندازند – شما را تحقير مي كنند – به شما احساس گناه را تلقين مي كنند .

منزوي ساختن


كارهايي را كه انجام مي دهيد كنترل مي كنند – با چه كسي ملاقات كرديد و يا با چه كسي حرف مي زنيد – چه مطلبي را شما مي خوانيد – به كجا مي رويد .

سوء استفاده اقتصادي
شما را از كار كردن باز مي دارند تا براي پول گرفتن خواهش بكنيد – پول جيبي شما را تقسيم مي كنند – پول شما را بر مي دارند – و نمي گذارند كه از فاميل پول دريافت كنيد .

گردش دوراني اعمال زور
مرحله اول

شوهر و يا شريك شما، با شما بحث و جد ل يا شما را تهديد مي كند : علتهاي آن برسر چيزهاي كوچك است . شايد او از محل كارش اضطراب دارد ؟ شا يد او از يك چيزي ناراضي است ؟ شايد شما عقيده به غير از او داريد ؟ شايد اودر پي هدف براي بحث جدال است تا ناراحتي ما بالا برود و موجب خصومت بشود ؟
تهاجم بالا مي گيرد و به طرف دشمني ميرود و اغلب بطور دائم او مانند تاب بالا و پايين ميرود شما چكار مي كنيد ؟
شما سعي كنيد كه حالت روحي و رواني شوهر / شريك زندگيتان را درك كنيد و مي خواهيد شرايط را در دست كنترل داشته باشيد .
شرايط را بتدريج افزايش بدهيد شوهر و شريك شما متجاوزگر ميشوند .

مرحله دوم

شايد شما كتك بخوريد – مورد فحاشي قرار بگيريد – گازگرفته شويد – حبس و يا خفه شويد ؟ شايد او موهاي شما را بكند – پوست شما را با سيگار بسوزاند – با يك اسلحه شما را تهديد كند ؟ تمام كارهاي اعما ل زور مردان نمي تواند دريك جا انجام شود .
شما ترس و وحشت داريد – نا اميد هستيد – احساس عاجزي مي كنيد – شما اين جراحت را داشته باشيد كه نزد پزشك معالجه برويد .

مرحله سوم

بعد از چنين بروز نا گهاني بطور طبيعي يك مرحله ندامت و آرامش ايجاد مي شود . شايد مجرما ن بخاطر عملشان عذر خواهي بكنند و برمي گردند براي محبت كردن شما . شايد براي شما هديه بياورد و قول بدهد كه ديگر هرگز چنين كاري را انجام نخواهد داد . شايد همه چيز را طور ديگري انجام بدهد تا شما را از دست ندهد . براي اثبات آن او در اينجا از بچه ها و اقوام آشنايان استفاده ميكند .
شما خودتان نمي دانيد چگونه بايستي فكر كنيد و باور كنيد . احساس شما دگرگون شده است .
شما كاملا\" از نظر روحي و رواني متلاطم و در هم ريخته هستيد ، اين مرحله پا يا ن مي يابد و گردش خون شما از نو شروع مي شود.
چه كاري شما مي توانيد انجام بدهيد وقتي كه شريك زندگي شما متجاوزگر شده است ؟
اگر علامتي را دريافت كرديد و در ارتباط با شما نبود نگران نباشيد و به احسا س خودتان اعتماد كنيد . زماني ترس كه داريد آن را جدي بگيريد . شما بعنوان يك متخصص هستيد . شما شرايط شوهر و شريك زندگي تان را كه در آن زندگي مي كنيد دقيقا\" ميشنا سيد .
تمام كارهايي را كه احساس امنيت شما را بالامي برد انجام بدهيد .
سكوت در مقابل اعمال زور هميشه به مجرم كمك مي كند اگر شما آن را آشكار نكنيد رفتار مجرمان هميشه در پنهان مي ماند . هيچگونه مسئوليتي براي عمل او قابل پذيرفتن نيست .
براي شما نا خوشايند و دردناك است كه راجع به اعمال زور شوهر / شريك زندگي تان صحبت بكنيد ؟ پس در ابتدا با انسانها يي صحبت كنيد كه به آنها اعتماد داريد . كه مي تواند دوست دختر و يا دوست پسرتان باشد . از محيط آشنايان و اقوام معتمد . سبك شدن روح خيلي مهم ا ست . و اگر بيشتر انسانها در مورد اعما ل زور شوهر / شريك زندگي بدانند حتما\" مي توانند شما را در حمايت كردن ياري بدهند . بعلاوه شما از امنيت بيشتر بهره مي بريد .
هر زمان كه احساس خطر در اعمال زور كرديد به 110 زنگ بزنيد .
پليس شبانه روز در دسترس مي باشد و از شما حمايت خواهد كرد .
وقتي كه قرباني اعمال زور شده ايد ...
خيلي مهم است كه تحت مراقبت پزشكي باشيد و در جستجوي پزشك خانگي ويا پزشگان اورژانس .
پزشكان توجه به مجروحيت و يا پرونده سازي دارند به اين معنا كه هر موقع براي شكايت نياز داشته باشيد مي توانيد در هر مرحله زماني از آنها براي شكايت استفاده كنيد

چه حق و امكاني براي شما وجود دارد
اعمال زور جسمي مورد شخصي نيست – اعما ل زورخانگي يك جرم است – اگر در منزل مشترك تهديد و جراحت بدن يا تجاوز مرتكب شديد فورا\" به پليس اطلاع بدهيد .
زماني كه دوستان و اقوام و آشنايان با اين ماجرا برخورد بكنند شما چه كاري مي توانيد انجام بدهيد ؟
قربا نيان اعمال زور خانگي اغلب اعتماد ندارند و خجالت مي كشند كه از انسان ديگري بطور مستقيم تقا ضاي كمك كنند . در حالي كه اولين قدم براي حمايت است .

چگونه شما مي توانيد رفتار كنيد ؟

گوش كنيد – باوركنيد- جدي بگيريد .
تقاضاي كمك بكنيد شما درك و تحمل داريد كه اين اين گونه هم راحت نيست در مورد سوء استفاده جنسي حرف بزنيد .
هر مدتي كه زنان با شرايط سوءاستفاده جنسي زندگي بكنند به همان نسبت هم اعتماد شان به خودشان كم مي شود .
در مورد اعمال زور با شريك زند گي تان واكنش نشان بدهيد. وقتي كه به تهديدات او گوش مي دهيد آن را جدي بگيريد. مقدار تجربه شما در رابطه اعمال زور شريك زندگي تان بالا مي رود .
از درون قرباني را مورد حمايت قرار بدهيد اورا مشاوركنيد و براي مجروهات پزشکي برايش پرونده درست كنيد .
به مركز مشاوره اطلاع راجع به آن اطلاع بدهيد كه چه كاري شما به تنهايي مي توانيد انجام بدهيد .
وقتي اعمال زور بروز كرد به پليس اطلاع بدهيد . خودتان را شخصا\" به خطر نيدازيد .
آيا شما يك قدم ويا بيشتر مي خواهيد انجام بدهيد خودتان تعين كنيد .

انتقام جويي حادثه تازه اي نيست

انتقام جويي را بعنوان تعقيب كرد ن نا محسوس و آزار رساندن به يك شخص در مقابل خواسته ها توصيف كردند .
انتقام جويي مي تواند كمين كردن – تحت نظر گرفتن – تعقيب ويا تجسس كردن باشد . همينطور اذيت كردن توسط تلفن و يا بطور مدام پيام كوتاه و يا نامه هاي اكترونيكي – كه بعد از جدايي اين نقطه شروع براي انتقام است كه ايجاد مي شود .

مطا لب ما

شما فورا\" بين انتقام جويي و سوء تفاهم را روشن كنيد كه شما در حال حاضر و در آينده تمايل براي ارتباط نداريد .
به اينصورت آن شخص را ناديده بگيريد .
براي همه چيز پرونده سازي كنيد . چيزي كه انتقام جو ميفرستد يا اقدام مي كند ويا اطلاع مي دهد شما بدين وسيله وسيله براي اثبات كردن را داريد و همينطور در برخورد هايي كه او مي كند و ميخواهد دست به كاري بزند . هر هديه – نامه و زماني صدايش برروي منشي تلفن ضبط مي شود و هينطور ايمیل ها را ضبط كنيد و در منزل هم نگهداري نكنيد . هيچگونه بسته و يا پاكتي را كه سفارش نداديد از طريق پست تحويل نگيريد واين را هم به همسايه تان اطلاع بدهيد .
از طريق پليس مشاوره بشويد ويا مراكز مشاوره ديگر كه چه كاري بايستي انجام بدهيد .
دلواپسي خودتان را به اشخاصي كه به آنها اعتماد داريد اطلاع بدهيد و يا مي توانيد با گروه هايي كه در اين زمينه كار مي كنند ارتباط برقرار كنيد تا از فشار روحي شما کاسته شود .
در مورد تلفن هاي تهديد آميز به شركت مخابرات و يا پليس اطلاع بدهيد تا بتوانند شما را راهنمايي كنند .
وقتي به شما بي حرمتي – تهديد – و يا جراحت بدني و ... شما مي توانيد در نزد پليس شكايت كنيد و مي تواني شخص مورد اعتمادي را هم همراه خودتان ببريد .
در هر زماني كه حس كرديد شخص انتقام جئو شما را تحت تعقيب خود دارد به اقوام و دوستان اطلاع بدهيد تا اورا تحت نظر بگيرند .

چه كاري شما بطور واقعي بايستي انجام بدهيد در زماني كه اعمال زور انجام مي شود ؟
به پليس 110 زنگ بزنيد - بگذاريد مرگز مشاوره شمارا راهنمايي كنند و يا نزد وكيل برويد .
تصميم بگيريد كه آيا خانه به شما واگذار شود ( در صورت اجاره) ويا اينكه مخواهيد منزل را ترك كنيد . و احتمالا\" به خانه زنان ميرويد .
اولين اقدام بعد از اعمال زور شكايت در نزد پليس است شما مي توانيد شكايت خودتان را بدهيد و گواهي دريافت نماييد .
زماني كه مجروح هستيد بگذاريد مراقبهاي پزشكي انجام شود و پرونده سازي كنيد .

اعمال زور جنسي

اغلب اعمال زور خانگي با سوء استفاده جنسي در رابطه است . اعمال زور جنسي بندرت قابل رويت است تا اعمال زور جسمي . كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم مجبور ميشوند و شامل اين چيزها ميتواند باشد .
مجبور كردن آنها به فيلم هاي غير اخلاقي – مزاحمت جنسي – مجبور شدن آنها به لمس كردن آلت تناسلي و غيره ...

اعمال زور اجتماعي
اعمال زور اجتماعي نمايا نگر تشخيص قدرت و اعتراض به رفتار همسر است ويا شريك زندگي در مقابل زن مانند :
به خودش اين اجازه را بدهد كه دريك ماجراي عشقي با احساسات زن بازي كند و حسادت اورا ازين طريق بالا ببرد وغذاب بكشد .
با يك قرارساده كه دوست دخترش زن و كودكانش را باهم و يا تنها ملاقات كند .
زن را منزوي كند كه ممنوع شود تلفن بزند ، خانه و يا آپارتمان را ترك كند. مانع ارتباط او را با ديگر افراد مي شود .
توسط رفتارهاي ناخوشايند در مقابل شخص سوم كه اورا وادار به قطع ارتباط كند .
با اعمال زور اجتماعي تنهايي هم به آن اضافه ميشود و خانمها براي مدت زمان زيادي براي اين اعمال زور پافشاري مي كنند ولي هيچگونه كمكي دريافت نمي كنند.
شكلهاي متفاوت اعما ل زور اغلب قربانيان را به سردرغمي ميبرد كه ديگر به بن بست ميرسند .
شوهر ويا شريك زندگي با اين وجود هنوز مهربان است .
نفوذ اعمال زور شوهر ويا شريك زند گي نا امن است و احساس شخصي اورا متشنج كرده است .
وابستگي مالي بين مجرم و قرباني وجود دارد .

حمايت در مقابل اعمال زور در خانواده
اعما ل زور در چهارچوب داخل خانواده پيامدهاي دشوار كننده ايي را در بردارد . وقتي كه در يك محيط كه در آن علاقه قلب – اعتماد – مراقبت – عشق بايستي باشد . ولي بجاي آن تحقير – مجروحيت – سوء استفاده جنسي روخ ميدهد. همچنين كودكان هم براين منوال آسيب مي بينند . زيرا براي رشد و تكامل نياز به اعتماد ديگر انسانها و همچنين به توانايي خودشان دارند . تجربه نشان داده است كه اعما ل زور مستقيم و غير مستقيم طولاني و كسالت كننده است .
هرچه زودتر اين گردش اعما ل زور قطع بشود يك شانس بزرگي براي كود كان تا زودتر از ين زيان رهايي يابند.

1. شنا خت اعما ل زور در خانواده
اعمال زور در خانواده چهره و اشكا ل زيادي دارد . ما اعمال زور در مقا بل زنان و كودكان را مي دانيم ، اعمال زور كودكان در مقابل والدين و جدا گانه ، و همچنين اعمال زور در مقابل مردان . بكار گيري اعمال زور تا به حد رسيدن اعمال زور روحي ( براي مثا ل تهديد ، بي حرمتي ، پستي ، كنترل كردن ا رتباط اجتماعي ). در مورد جسمي ( در شكل كتك زدن ، لگد زدن ، سوءاستفاده ) و اعمال زور جنسي ( سوءاستفاده جنسي از كودكان يا تجاوز به شريك زندگي ) . تا دست زدن به جنايت كه اغلب زنان و كودكان قرباني اين ميشوند .
اعمال زور هرگز بدون پيا مد نبوده است اين در آزمايشات به اثبات رسيده است. در واقع فقط جراحت جسمي نيست بلكه اسيب هاي روحي هم به اثبات رسيده براي مثال اختلال در خواب – ترسهاي زياد . گاهش اعتماد بنفس تا به افسردگي. از هر شكل اعما ل زور 80% تا 56% از زنان تجربه كردند و راجع به پيامد آنها خبر مي دهند .

اعمال زور در مقابل دختران و پسران
دختران و پسران بعنوان كودكان و نوجوانان بندرت اعمال زور اجتماعي را لمس مي كنند .

مقدار اعمال زور جسمي والدين در مقابل دختران و پسران

وقتي كه روش تربتي والدين با گذشت زمان تغيير ميكند دختران و پسران اعمال زورجسمي را از طرف والدين با شدت بيشتري تجربه مي كنند .

دختران و پسران بعنوان شاهد اعما ل زور خانگي در مقابل مادرشان

25% از زنان حداقل يك بار در زندگي شان اعما ل زور را توسط با رابطه شريك زندگي شان تجربه كردند و اين پرواضح است كه همچنين خيلي از كودكان اين را از نزديك باستي لمس كرده باشند . چونكه خياي از كودكان تحت نظرسرپرستي زندگي مي كنند. كودكان بطور مستقيم از اعمال زور رنج نمي برند مشاهده كردن اعمال زور والدين با يكديگر لطمه به كودكان ميزند . سوء استفاده از مادران يك حالت سختي براي آنان است و به اين خاطر كود كان نگران مادر هستند . آنها مي توانند جدايي وفاداري را بين والدين حس بكنند . و آنها احساس گناه مي كنند كه نميتوانند خودشان را دخالت بدهند. بطور مكرر آنها مورد اعمال زور مستقيم قرار مي گيرند براي مثال زماني كه كودك در بغل مادر است . كه با كتك برخورد مي كند و يا اينكه كودكان بعنوان گروگان نگه داشته ميشوند تا مادر مجبور شود برگردد. كودكاني كه سوء استفاده مادرشان را مشاهده كنند ممكن است ترسو ويا پرخاشگر و يا كم رو شوند .


جرات زياد داشتن براي حرف زدن
اعما ل زور خانگي يك تهديد جدي براي سلامت زندگي خيلي از خانمها بشمار مي رود . كه اغلب آنها با شريك زندگي متجاوزگران بصورت تنهايي زندگي نمي كنند بلكه كودك دارند و كودكان بعنوان شاهد اين عمل تجاوزگرانه هستند .
زنان و كودكان در خيلي ازمنازل از شوهر ويا شريك زندكي شان كتك مي خورند و يا تحت فشار و تجاوز قرار مي گيرند . حدود 25% اززنان در آلمان اعمال زور جنسي . جسمي را بطور فعال و يا در گذشته تجربه كردند. تنها در آلمان سالانه 45000 از زنان بخا طر اين عمل به خانه هاي زنان پناه مي آورند اغلب با كودكانشان مي آيند و در اينجا مي توانند تعريف كنند كه چه چيز برايشان اتفاق افتاده است در اينجا در ارتباط با كودكشان حمايت پيدا مي كنند .
يكي از خانمها كه از طرف شريك زندگي اش مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته نشانه هاي روحي و مجروحيت فيزيكي در آن ديده مي شود. و طبق تشخيصي كه دادند او بطور مدام در حالت شوك روحي مي باشد. او براي اينكه احتياجات شوهرش را برآورده كند تابع خواسته هاي او شده است . مردي كه در مقابل شريك زندگي اش رفتار تجاوزگرانه ايي مي كند و او را تحقير ، مجروح و به اين واسطه با كودكان هم ايگونه رفتار مي كند . كودكان ياد مي گيرند كه اعما ل زور خانوادگي يكي از رازها مي باشد كه نبايد راجع به آن صحبت شود . وبه اين ممنوعيت سخن متعهد مي شوند . آنها توانايي نگهداشتن راز را دارند و امكان ديگري را نمي بينند كه سوال و يا توضيح بخواهند .

تصورات ديگران
اقوام ، دوستان و احتمالا\" دوست پسر يا همكاران در كارمندان مددكار اغلب بد گمان هستند وقتي يك خانمي شروع به تعريف كردن راز خانواده اش مي كند چونكه در بيرون آرام بوده و احسا س او اغلب واضح و روشن نبوده و رفتار او طورديگري مي باشد . نسبت به چيزي كه تعريف مي كند . وقتي كه شنوندگان خبررا جدي نگيرند بدين طريق احساس خجالت مبتلايان شدت مي يابد . و يك بيان واقعي خيلي مشكل مي شود .
اين هم هميشه پيش مي آيد كه براي مادر ثابت شده كه كودك سوء استفاده را يا شنيده و يا ديده است . زماني كه كودكان تعريف مي كنند اين را نشان مي دهد كه آنها دقيقا\" مي داند و چه ضربه روحي به آنها وارد مي شود .
خيلي از خانمها اين ترس را دارند كه حق نگهداري ازشان سلب بشود و اين كار باعث مي شود كه از ابتدا شرايط را دست كم بگيرند .
تمام شركت كنند كان نياز به زمان براي توضيح دادن دارند تا بفهمند كه چه خبر شده . آنها نياز به زمان دارند كه به همدديگر اعتماد كنند و از خودشا بهره مند شوند.

نداشتن اعتماد به والدين

زماني كه مرد در خانه زورگو ميشود شريك زندگي را در اين دعوا مقصر مي داند او عقيده دارد كه شريك زندگي اش طوري رفتار كرده كه او انتظار چنين انتظاري نداشته است و يا اينه كودك را آنطوري كه دوست داشته تحت كنترل نداشته است . و از خودش خيلي كم صحبت مي كند . خيلي از خانمها محدوديت هاي گسترده را مي پذيرند تا بتوانند خانوانده را نگهدارند و دليل اصلي هم بخاطر كودكان است كه دوست ندارند آنها بدون پدر بزرگ شوند.
خانمها با تمام اين زحمات باز قرباني اعمال زور ميشوند و مسئوليت را براي آنچه روخ مي دهد قبول مي كند او اعمال زور و بيماريها را دست كم مي گيرد.
كودك هم اعتماد بنفسش را نسبت به مادر از دست مي دهد و او اين حس را دارد كه مادرخودش وكودك را نمي تواند حمايت كند و مادر هم احترامش را در مقا بل او از دست مي دهد .

قدم نا آگاهانه

به دلايلي خيلي از زنان با بي اراده گي پافشاري مي كنند و به علت اين احتمال را به شريك زندگي ميدهد كه او مي خواهد تركش كند و اوبه اين ريسك ادامه مي دهد و اغلب در چنين مواردي درگيريهاي بدي بوجود مي آيد . و مرد ميتواند بواسطه آن تهديد بكند .
مانند آنها را بكشد- خودش و يا تمام خانواده را بكشد . اين تهديدات براي كودكان خيلي واقعي و غير قابل تحمل ميباشد براي اينكه جلوي اين فاجعه گرفته شود آنها اميدوارند كه مادرشان پدرشان را ترك نكند .
همچنين براي زن هم جدايي سخت است كه شرايط زندگي بعد از جدايي چگونه عوض مي شود ؟ چه اتفاقي خواهد افتاد در تعطيلات و يا آخر هفته فقطي كه پدر كودك را در نزد خود دارد ؟ تا مدتي كه آنها با هم زندگي مي كنند او اين اميد را دارد كه بتواند اعما ل زورو حمايت از كودكان را كنترل كند و همزمان وقتي كه مرد تقاضاي بخشش مي كند جدايي براي او سخت مي شود و قول بدهد كه ديگر هرگز تكرار نخواهد كرد اما دوباره از روي عادت اعمال زور تكرار مي شود و كتك كاري بالا مي گيرد . دعوا – كتك –آشتي- زمان استراحت هميشه كوتاه مي شود .

كودكان مسئوليت زيادي را تحمل مي كنند
وقتي كه كودك در واقع شاهد چيزهايي ميشود كه اجازه آن را ندارد اعتماد به نفسش خدشه دار مي شود . وقتي كه كودك شاهد اعمال زور جنسي ميباشد و با ترس زندگي مي كند كه مادرش در واقع مجروح و يا كشته ميشود اين مشكل باعث ميشود كه به او فشار روحي از جمله احساس گناه و خجالت وارد نمايد . مقصر پدر است كه تجاوزگر شده كودك اين آرزورا مي كند كه به هر طريقي جلوي اعما ل زور را بتواند بگيرد ولي زماني كه موفق به اين عمل نميشود احساس ناتواني مي كند . در هنگام كتك زدن مادر وقتي كه كودكان براي حمايت از مادرشان در ميان آنها بروند ممكن است ضربه ويا لگد هم به آنها برخورد كند . كودكان كوچك وقتي كه در آغوش مادران هستند ضربه به آنها مي زنند. هيچ فرقي نمي كند كه چند سا ل دارند و چطوري براي آنها زحمت كشيد ند و آنها با روش ديگري بدشانس خودشان تقسيم مي كنند غمگيني خودشان را گسترش مي دهند و از رفتارشان نا اميد مي شوند پرخاشگر و يا Hyperaktiv مي شوند . بعضي ها هم در اين سن خيلي جدي هستند و بار مسئوليت زيادي را بر دوش خود دارند .
پسران و دختراني كه احساس نا امني مي كنند نمي توانند از اطراف بزگسالشان جدا بشوند و به اينصورت مجبور هستند كه بزرك شوند و از خودشان و بزرگسالشان مراقبت كنند. و اگر كسي در اعمال زور خانگي آنها وساطت نكند آنها اين را مي پذيرند كه وسيله است براي حل كردن كشمكش و درگيري ها به اين كو دكان بايستي خيلي سريع كمك شود تا بتوان بر ضربه روحي كه به آنها وارد شده كار كرد تا مابقي زندگي شان تحت فشار نباشند .

شكايت

خيلي از زنان از شكايت كردن خودداري مي كنند آنها نمي خواهند كه پدر و يا پدر خوانده كودك بعنوان مجرم دستگير ويا مجازات شوند ولي بايستي كودكان اين عمل را ببينند كه اجتماع اعمال زور در مقابل كودكان و زنان را نمي پذيرد