دلم برای farimah تنگ شده سه سال پیش بود تو تاپیکم بهم کمک کرد فک کنم سرطان داشت نفهمیدم آخرش خوب شد یا....