و این روزها . از کتابی به کتاب دیگر خوش میگذزد

خدایا شکرت

ولی انفجار رنگ ها در راه است