واسه نفر بعدی دعای خیر و خوبی دارم واسش

واسه خودم دعا می کنم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبول بشم.