مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم