گاهی وقتا باید وانمود کنی برات مهم نیست حتی اگه مهم باشه خودتو نباز بگی کم اوردم کم میاری به خدا من اینو از خودت یاد گرفتم قوی باشو دوباره پاشو به نتیجش فکر نکن سر سخت باش