اگر خودتان را در چاله یافتید ، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید !! ویل راجرز

جملات بزرگان جهان برای دستیابی به موفقیت باید چیزی را خودتان بخواهید نه این که دیگران بگویند که شما باید بخواهید.گری کریگ