"بکارت" را درست بخوان!
یک بار دیگر برایت تفسیر می کنم

یعنی

صاحبش بکارت می آید، چون هنوز

این یکی را امتحان نکرده ای!!...

اما وقتی بکارت را از او گرفتی ، دیگر بکارت نمی آید!چون دیگر امتحانش کرده ای و میروی سراغ دیگری که بکارت بیاید!

اما یادت باشد


یکی هست که روزی بکارت رسیدگی کند...