عزیزم شما برو امتحان ارشد بده چون جا مارو تنگ میکنی ....بری ارشد بهتره