یه سری چرا فقط کارشون نصیحت کردنه؟مگه قبل اینکه رابطه داشته باشن از شما اجازه گرفتن؟