این تست علمی نیست

من یبار احساسی میشم یبار منطقی
فکر کنم الکی باشه