سلام من بانامزدم دچارمشکل شدم .البته باهم خیلی خوب بودیم ولی الان یک ماهی هست اینجورشده.تواین یک ماه چهارپنج باردوسه روزرهاکرده رفته من بهش پیام دادم برگشته.الانه سه روزه رفته منم تصمیم گرفتم بهش پیام ندم.میشه نظرتون رادرمورداین رفتارش بهم بگید.ممنونم