بیشتر اشخاص مبتلا به وسواس عملی و فکری علائم های وسواس خود را از اطرافیان پنهان خواهند کرد.
و علت‌های پنهان کاری را می‌توان به صورت خلاصه در این ترس دانست که امکان دارد.
اطرافیان شخص وسواسی را آنطور که خودشان را در نظر دارند در نظر آورند به طور مثال دیوانه یا خطرناک و از بیمار دور خواهند شد .
الزامی می باشد ارتباط درمانی قوی با بیمار برقرار شود تا علائم های خود را به صورت روشن بازگو کنند .
به دلیل اینکه این امر مشخص کردن هدف های معالجه و در آخر معالجه بسیار دارای تاثیری دارد که لازم می باشد .
که بیمار این را درک کند که تفکرات او بی ارزش و بی اهمیت می باشد و در معالجه تاکید در آنها نمی باشد .
و آن چیزی که دارای اهمیت می باشد به معنایی است که شخص به تفکرات خود خواهد داد .


 • به طور نمونه شخصی که فکر وسواسی آزار جنسی یک کودک را دارا می باشد به علت این تفکرات خود را انسان پلید و بدی خواهد دانست.
 • و این در صورتی می باشد که مدیریت تفکر خود را ندارد و معنایی که شخص وسواسی برای تفکر خود قائل می باشد.
 • تمرکز کردن او به فکر وسواسی افزایش پیدا خواهد کرد و این تفکر بیشتر به ذهن او خواهد آمد.
 • بیمار باید این را درک کند که با تفکرات خود مدیریتی ندارد و مسئول تفکراتش نمی باشد.
 • و تنها برخورد خود مدیریت دارد و از راه کنترل کردن برخورد تفکرات مزاحم و ناخواسته نیز تحول پیدا خواهد کرد .


این امر پر اهمیت می باشد که بیماران را درک کند که تفکرات مزاحم به ذهن بیشتر اشخاص خطور خواهد کرد .
اما در بیمار وسواس به خاطر اهمیت و معنایی که برای این تفکرات قائل می باشد این تفکرات به صورت دائم به ذهن او برمی گردد.
و هر چقدر که شخص بیشتر کوشش و تلاش کند که این تفکرات را سرکوب کند این تفکرلت بیشتر به ذهن او خواهد آمد.
برای تمرین کردن سعی کنید تا تصویر یک فیل صورتی را در ذهن خود دور کنید و همه کوشش خود را انجام دهید.
تا تصویر فیل صورتی را از ذهن خود به بیرون کردن بپردازید و مشاهده می کنید.
که تلاش بیشتر موجب می‌شود تصویر فیل صورتی بیشتر در ذهن شما بماند.

 • در ضمن بیمار باید این را بداند که اشخاص وسواسی دیگری هم می باشند که تفکرات وسواسی از نوع دیگری در ذهن خود دارند.
 • که این امر یاری می‌دهد تا بیمار این را درک کند که تنها بررسی تفکر می باشد که آنها را از یکدیگر متمایز خواهد کرد.
 • به صورت نمونه شخصی که تفکرات وسواسی کودک آزاری دارا می باشد هنگامی که متوجه می‌شود.


که اشخاص دیگر تحولات مزاحم و ناخواسته در مورد زیر گرفتن اطرافیان و تصاویر خشونت بار و توهین به مقدسات
و همینطور به خاطر سپردن چیزهایی به جهت پیشگیری کردن صدمه به دیگری و غیره دارند درک خواهند کرد.
که آن چیزی که تفکرات مزاحم را از یکدیگر متمایز می‌کند نحوه بررسی آنها می باشد.
که بررسی یک شخص وسواسی با اضطراب یا دیگر احساسات منفی و کوشش کردن برای مدیریت یا خنثی کردن صفحات مزاحم تداعی می شود.
در صورتی که یک بررسی با بار خنثی خود با اضطراب کمتر و کوشش کمتر برای مدیریت تداعی خواهد شد .
هدف به اشتراک گذاری اطرافیان بیمار عادت کردن وجود مزاحم های فکری ناخواسته و اهمیت بررسی های خنثی می باشد.


فراوان بودن تفکرات و تصاویر در پی کوشش کردن برای مدیریت آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
و شما با کوشش برای فکر نکردن به تفکرات ناخواسته توجه فراوانی را به تفکرات خود وارد خواهید کرد.
که این امر موجب می‌شود این تفکرات بیشتر به خاطر شما بیاید در صورتی که شخصی که به وسواس فکری عملی دچار می باشد.
مقدار فراوانی بیشتر تفکرات جنسی خود را مدرکی می داند که نشانگر این است.
که او در حال تبدیل شدن به شخص خطرناک می باشد و بنابراین بیشتر باید مراقب افکارش باشد.

خطای شناختی دیگر اشخاص وسواسی بیش برآورد احتمال خطر می باشد.
به صورت مثال در ذهن شخصی که وسواس چک کردن دارا می باشد .
اگر پیش از ترک کردن خانه اجاق گاز چک نکند به احتمال ۷۰ درصد به یک آتش‌سوزی گسترده منجر خواهد شد .
همان گونه که معین می باشد مقدار این احتمال در حقیقت بسیار کمتر از تخمین شخص وسواسی می باشد.
به طور نمونه چند درصد احتمال دارد که من به یک کودک آزار جنسی برسم؟
چند درصد این احتمال موجود می باشد که میکروب از این طریق وارد بدن من بشود؟


روبه‌رو شدن و پیشگیری کردن از جواب در معادله ی وسواس فکری و عملی

 • مواجه سازی اصلی‌ترین و دارای تاثیر ترین شیوه معالجه وسواس فکری و عملی می باشد.
 • به صورت نمونه اگر به وسواس تمیزی مبتلا می باشید باید به کمک درمانگر ترغیب شوید.
 • تا با چیزی که از لحاظ شما کثیف و آلوده می باشد تا حد ممکن تماس داشته باشید .
 • و سپس به مدت یک تا دو ساعت از شستن دست یا پای خود دوری کنید.
 • و اگر وسواس فکری شما آن می باشد که آیا در هنگام رانندگی فردی را زیر گرفته اید.
 • و به این جهت کل مسیر را دوباره باز می‌گردد تا این اطمینان را داشته باشد که فردی را زیر نگرفته است .
 • باید در مسیرهایی که فکر زیر گرفتن در شما بیشتر به وجود می آید مثل جاده ای که دارای دست انداز می باشد.
 • و یا عابر پیاده زیاد عبور کنید و به رانندگی کردن بپردازید ولی نباید از آینه به عقب نگاه کنید.
 • و یا به دور زدن بپردازید تا اطمینان پیدا کنید فردی را زیر نگرفته اید.


منبع:مشاورکو