مدل
اندروید Build Number تاریخ ساخت ChangeList منطقه فارسی حجم دانلود لینک

A810F

NEW 7.0 A810FXXU1BQH3 09.08.2017 12018414 امارات منو،کیبورد 2.17 GB 39 دانلود