تست دوام عشق *روانشناسی ازدواجبسياري از زوج هاي جوان پس از گذشت مدت زماني نه چندان طولاني، احساس مي کنند
شريک زندگي شان ديگر مثل روزهاي اول زندگي آنها را دوست ندارند و نسبت به او بي اعتنا است ، اما زوج هايي هم پيدا مي شوند که همواره از در کنار هم بودن احساس لذت مي کنند.
اگر دوست دارید دوام عشق خود را اندازه بگیرید، این تست علمی و معتبر را انجام دهید.
این تست توسط انسیتو کالیرا مورد آرمایش قرار گرفته است و نتایج دقیقی به دست آمده است.
با این حال تحلیل تست توسط یک روانشناسی و یا روانسنجش و توجه به ویژگی های شخصی شما، نتایج دقیق تری خواهد داشت.

*مورد تایید و تحت نظارت کانون مشاوران ایران*


+ لینک دانلود