تست روانشناسی احساس مثبت به همسر
« احساس های مثبت به چه درد می خورند؟»
برعکس احساس های منفی که در حل مشکلات جدی و مرتبط با مرگ و زندگی بشر او را یاری می دهند،
احساس های مثبت به حل مسایل مرتبط با رشد و شکوفایی فردی به کمک ما می آیند.
تجربه کردن احساسات مثبت، به حالت های ذهنی و رفتارهایی منتهی می شود که به نحو غیرمستقیم فرد را برای مواجهه با مشکلات بعدی آماده می کند.
این احساس ها به جای محدود کردن انتخاب های ما به یک ما چند عمل اضطراری، دامنه آنها را گسترده تر می کنند
و به این ترتیب، مهارت ها، توانایی ها و عقایدی پایدار در فرد ایجاد می کنند که در مسیر رشد و شکوفایی او را یاری می دهند...

+لینک دانلود


https://forum.moshaver.co/f153/%D8%B1...9%86-qr-27214/