بنام انکه جان را فکرت اموخت ،
جابجایی لیبیدو یا قوه جنسی بطور ثانویه در اثر نزدیکی بیش از حد وافراط در خودارضایی ویا هر اسیبی به بافت وبن های حسی حشفه ایجاد میشود،بطوریکه ابتدا حس جنسی ولیبیدو به نواحی پرینه واسافل جابجا وبدنبال ان ودر صورت ادامه انزال وعدم درمان در این نواحی حالت نعوظ نیز ایجاد خواهد شد،خودداری از انزال بسیار به درمان کمک میکنو وموارد بطور مشروح در manhoodfix,com امده وراه درمان نیز اشاره شده است .