#ملاک_تشخیصی_اختلال_پرخوری_ ینج_ایتینگ_dsm_5

🔶 ملاک a
دوره های مکرر پرخوری که باید همراه با دو مشخصه باشد:
الف) در یک دوره زمانی مستقل مقدار غذایی که فرد می خورد از مقدار غذایی که اکثر افراد در همان دوره زمانی و تحت شرایط مشابه می خورند، بسیار بیشتر است.
ب) در طول این دوره های پرخوری، فرد احساس می کند بر خوردن کنترل ندارد.

🔶 ملاک b
دوره های پرخوری به سه مورد یا بیشتر از موارد زیر همراه است:
🔺 فرد با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت عادی غذا می خورد.
🔺 فرد آنقدر غذا می خورد که احساس سیری ناخوشایندی به او دست دهد.
🔺 فرد حتی زمانی که احساس نمی کند بطور فیزیکی گرسنه است، مقدار زیادی غذا می خورد.
🔺 به دلیل خجالت، در تنهایی پرخوری می کند نه در حضور دیگران.
🔺 بعد از پرخوری، فرد به شدت از خودش بدش می آید، غمگین شده و احساس عذاب وجدان می کند.

🔶 ملاک c
فرد بخاطر پرخوری رنج شدیدی تجربه می کند.

🔶 ملاک d
پرخوری بطور متوسط حداقل یکبار در هفته و به مدت سه ماه روی می دهند.

🔶 ملاک e
"این اختلال با رفتارهای جبرانی ارتباطی نداشته" و منحصرا در دوره های انورکسیا و بولیمیا روی نمی دهد.