#ملاک_تشخیصی_اختلال_انورکسی ا_dsm_5

🔶 ملاک a
فرد از خوردن غذای مناسب و در نتیجه کسب انرژی لازم خودداری می کند(به خود گرسنگی می دهد) و این موضوع به کاهش شدید وزن منجر می شود.

🔶 ملاک b
فرد از افزایش وزن یا چاقی می ترسد یا بطور دائم رفتارهایی را در پیش می گیرد که مانع افزایش وزن می شوند، حتی زمانی که کمبود وزن چشمگیر دارد.

🔶 ملاک c
فرد از وزن بدن یا شکل اندام خود برداشت غلط و غیرمنطقی دارد(ویژگی اصلی افراد مبتلا به انورکسی).

💢 ساب تایپ
🔺 محدود کننده: حداقل در ۳ ماه گذشته فرد پرخوری یا رفتار تصفیه کننده نداشته.
🔺پرخوری/ تصفیه: حداقل در ۳ ماه گذشته فرد بطور دایم پرخوری و رفتارهای تصفیه کننده داشته.

✔️ نکته: در dsm_5 مشکلات عادت ماهانه(آمنوریا) از ملاک های تشخیصی اختلال انورکسیا حذف شد.