سلام.
برای ترمیم بکارت تهران یه دکتر زنان خیلی حاذق تو این زمینه سراغ دارین؟