شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Moshaver
 • |worry|
  worry
  worry
 • |winksmiley|
  Wink Smiley
  Wink Smiley
 • |mellowsmiley|
  Mellow Smiley
  Mellow Smiley
 • |weirdsmiley|
  Weird Smiley
  Weird Smiley
 • |laughingsmiley|
  Laughing Smiley
  Laughing Smiley
 • |wacsmiley|
  wac Smiley
  wac Smiley
 • |hmmsmiley|
  hmm Smiley
  hmm Smiley
 • |tonguesmiley|
  Tongue Smiley
  Tongue Smiley
 • |heart|
  Heart
  Heart
 • |thumbsupsmileyanim|
  Thumb Sup Smiley Anim
  Thumb Sup Smiley Anim
 • |happysmiley|
  Happy Smiley
  Happy Smiley
 • thumbsdownsmileyanim
  Thumbs Down Smiley Anim
  Thumbs Down Smiley Anim
 • |grlim|
  Grlim
  Grlim
 • |smilingsmiley|
  Smiling Smiley
  Smiling Smiley
 • |coolsmiley|
  Cool Smiley
  Cool Smiley
 • |sadsmiley|
  Sad Smiley
  Sad Smiley
 • |blushsmiley|
  Blush Smiley
  Blush Smiley
 • |mad|
  Mad
  Mad
 • |rolleyessmileyanim|
  Roll eyes Smiley anim
  Roll eyes Smiley anim
 • |blinksmiley|
  Blink Smiley
  Blink Smiley
 • |yeah|
  Yeah
  Yeah
 • |ohno-smiley|
  ohno Smiley
  ohno Smiley
 • |biggrinsmiley|
  Biggrin Smiley
  Biggrin Smiley
 • |wubsmiley|
  Wub Smiley
  Wub Smiley
 • |nono|
  No No
  No No
 • Yahoo
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :102:
  102
  102
 • :30:
  30
  30
 • :65:
  65
  65
 • :19:
  19
  19
 • :54:
  54
  54
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :79:
  79
  79
 • :29:
  29
  29
 • :64:
  64
  64
 • :18:
  18
  18
 • :53:
  53
  53
 • :113:
  113
  113
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :78:
  78
  78
 • :28:
  28
  28
 • :63:
  63
  63
 • :17:
  17
  17
 • :50:
  50
  50
 • :112:
  112
  112
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :77:
  77
  77
 • :27:
  27
  27
 • :62:
  62
  62
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :111:
  111
  111
 • :4:
  4
  4
 • :37:
  37
  37
 • :76:
  76
  76
 • :26:
  26
  26
 • :61:
  61
  61
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :110:
  110
  110
 • :3:
  3
  3
 • :36:
  36
  36
 • :71:
  71
  71
 • :25:
  25
  25
 • :60:
  60
  60
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :109:
  109
  109
 • :2:
  2
  2
 • :35:
  35
  35
 • :70:
  70
  70
 • :24:
  24
  24
 • :59:
  59
  59
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :106:
  106
  106
 • :1:
  1
  1
 • :34:
  34
  34
 • :69:
  69
  69
 • :23:
  23
  23
 • :58:
  58
  58
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :105:
  105
  105
 • :33:
  33
  33
 • :68:
  68
  68
 • :22:
  22
  22
 • :57:
  57
  57
 • :11:
  11
  11
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :104:
  104
  104
 • :32:
  32
  32
 • :67:
  67
  67
 • :21:
  21
  21
 • :56:
  56
  56
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :103:
  103
  103
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • :20:
  20
  20
 • :55:
  55
  55
 • New
 • :smiley-chores026:
  Smiley Chores026
  Smiley Chores026
 • :emoticon-anime-014:
  Emoticon Anime 014
  Emoticon Anime 014
 • :emoticon-alladin-01
  Emoticon Alladin 015
  Emoticon Alladin 015
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :smiley-hug003:
  Smiley Hug003
  Smiley Hug003
 • :4a46b55djw1dyxwfs74
  4a46b55djw1dyxwfs748dg
  4a46b55djw1dyxwfs748dg
 • :emoticon-games-003:
  Emoticon Games 003
  Emoticon Games 003
 • :smiley-chores025:
  Smiley Chores025
  Smiley Chores025
 • :emoticon-anime-013:
  Emoticon Anime 013
  Emoticon Anime 013
 • :emoticon-alladin-01
  Emoticon Alladin 014
  Emoticon Alladin 014
 • :football:
  Football
  Football
 • :smiley-happy032:
  Smiley Happy032
  Smiley Happy032
 • :emoticon-anime-056:
  Emoticon Anime 056
  Emoticon Anime 056
 • :smiley-chores020:
  Smiley Chores020
  Smiley Chores020
 • :emoticon-anime-012:
  Emoticon Anime 012
  Emoticon Anime 012
 • :emoticon-alladin-01
  Emoticon Alladin 011
  Emoticon Alladin 011
 • :emoticon-tekken-019
  Emoticon Tekken 019
  Emoticon Tekken 019
 • :smiley-gen101:
  Smiley Gen101
  Smiley Gen101
 • :emoticon-anime-052:
  Emoticon Anime 052
  Emoticon Anime 052
 • :smiley-chores015:
  Smiley Chores015
  Smiley Chores015
 • :emoticon-anime-009:
  Emoticon Anime 009
  Emoticon Anime 009
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :emoticon-alladin-00
  Emoticon Alladin 007
  Emoticon Alladin 007
 • :emoticon-tekken-018
  Emoticon Tekken 018
  Emoticon Tekken 018
 • :smiley-cool16:
  Smiley Cool16
  Smiley Cool16
 • :emoticon-anime-044:
  Emoticon Anime 044
  Emoticon Anime 044
 • :smiley-chores012:
  Smiley Chores012
  Smiley Chores012
 • :emoticon-anime-006:
  Emoticon Anime 006
  Emoticon Anime 006
 • :ty:
  Ty
  Ty
 • :emoticon-alladin-00
  Emoticon Alladin 004
  Emoticon Alladin 004
 • :emoticon-tekken-017
  Emoticon Tekken 017
  Emoticon Tekken 017
 • :smiley-cool15:
  Smiley Cool15
  Smiley Cool15
 • :emoticon-anime-039:
  Emoticon Anime 039
  Emoticon Anime 039
 • :smiley-chores011:
  Smiley Chores011
  Smiley Chores011
 • :emoticon-anime-005:
  Emoticon Anime 005
  Emoticon Anime 005
 • :tuzki-bunny-emotico
  Tuzki Bunny Emoticon 037
  Tuzki Bunny Emoticon 037
 • :big-smiley-006:
  Big Smiley 006
  Big Smiley 006
 • :emoticon-tekken-012
  Emoticon Tekken 012
  Emoticon Tekken 012
 • :smiley-cool08:
  Smiley Cool08
  Smiley Cool08
 • :emoticon-anime-038:
  Emoticon Anime 038
  Emoticon Anime 038
 • :smiley-chores008:
  Smiley Chores008
  Smiley Chores008
 • :emoticon-anime-003:
  Emoticon Anime 003
  Emoticon Anime 003
 • :therethere:
  Therethere
  Therethere
 • :big-smiley-004:
  Big Smiley 004
  Big Smiley 004
 • :emoticon-tekken-007
  Emoticon Tekken 007
  Emoticon Tekken 007
 • :smiley-cool05:
  Smiley Cool05
  Smiley Cool05
 • :emoticon-anime-027:
  Emoticon Anime 027
  Emoticon Anime 027
 • :smiley-chores004:
  Smiley Chores004
  Smiley Chores004
 • :emoticon-anime-002:
  Emoticon Anime 002
  Emoticon Anime 002
 • :stereo:
  Stereo
  Stereo
 • :big-smiley-002:
  Big Smiley 002
  Big Smiley 002
 • :emoticon-tekken-006
  Emoticon Tekken 006
  Emoticon Tekken 006
 • :smiley-chores047:
  Smiley Chores047
  Smiley Chores047
 • :emoticon-anime-024:
  Emoticon Anime 024
  Emoticon Anime 024
 • :smiley-chores003:
  Smiley Chores003
  Smiley Chores003
 • :emoticon-anime-001:
  Emoticon Anime 001
  Emoticon Anime 001
 • :smiley-whacky103:
  Smiley Whacky103
  Smiley Whacky103
 • :00020167:
  00020167
  00020167
 • :emoticon-tekken-005
  Emoticon Tekken 005
  Emoticon Tekken 005
 • :smiley-chores029:
  Smiley Chores029
  Smiley Chores029
 • :emoticon-anime-023:
  Emoticon Anime 023
  Emoticon Anime 023
 • :emoticon-alladin-02
  Emoticon Alladin 021
  Emoticon Alladin 021
 • :smiley-angelic017:
  Smiley Angelic017
  Smiley Angelic017
 • :smiley-hug011:
  Smiley Hug011
  Smiley Hug011
 • :4a46b55djw1dyxwmsbi
  4a46b55djw1dyxwmsbi13g
  4a46b55djw1dyxwmsbi13g
 • :emoticon-tekken-001
  Emoticon Tekken 001
  Emoticon Tekken 001
 • :smiley-chores028:
  Smiley Chores028
  Smiley Chores028
 • :emoticon-anime-017:
  Emoticon Anime 017
  Emoticon Anime 017
 • :emoticon-alladin-01
  Emoticon Alladin 018
  Emoticon Alladin 018
 • :showoff:
  Showoff
  Showoff
 • :smiley-hug008:
  Smiley Hug008
  Smiley Hug008
 • :4a46b55djw1dyxwmgr6
  4a46b55djw1dyxwmgr634g
  4a46b55djw1dyxwmgr634g
 • :emoticon-games-018:
  Emoticon Games 018
  Emoticon Games 018
 • Generic Smilies
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • New2
 • :soccer-1:
  Soccer 1
  Soccer 1
 • :0007 (1):
  0007 (1)
  0007 (1)
 • :0037:
  0037
  0037
 • :0108:
  0108
  0108
 • :3d-128:
  3d 128
  3d 128
 • :0028:
  0028
  0028
 • :0095:
  0095
  0095
 • :hairy-4:
  Hairy 4
  Hairy 4
 • :37ee:
  37ee
  37ee
 • :0012:
  0012
  0012
 • :0068:
  0068
  0068
 • :0155:
  0155
  0155
 • :smilies-orange:
  Smilies Orange
  Smilies Orange
 • :0006:
  0006
  0006
 • :0035:
  0035
  0035
 • :0105:
  0105
  0105
 • :0003:
  0003
  0003
 • :0027:
  0027
  0027
 • :0094:
  0094
  0094
 • :hairy-3:
  Hairy 3
  Hairy 3
 • :35ee:
  35ee
  35ee
 • :0011:
  0011
  0011
 • :0067:
  0067
  0067
 • :0144:
  0144
  0144
 • :ps-thanks:
  Ps Thanks
  Ps Thanks
 • :0006 (2):
  0006 (2)
  0006 (2)
 • :0035 (1):
  0035 (1)
  0035 (1)
 • :0104:
  0104
  0104
 • :0002:
  0002
  0002
 • :0025:
  0025
  0025
 • :0093:
  0093
  0093
 • :hairy-2:
  Hairy 2
  Hairy 2
 • :25ee:
  25ee
  25ee
 • :0010:
  0010
  0010
 • :0066:
  0066
  0066
 • :0144 (1):
  0144 (1)
  0144 (1)
 • :0006 (1):
  0006 (1)
  0006 (1)
 • :0034:
  0034
  0034
 • :0103:
  0103
  0103
 • :ps-smilies-winter:
  Ps Smilies Winter
  Ps Smilies Winter
 • :0024:
  0024
  0024
 • :0082:
  0082
  0082
 • :hairy-2 (1):
  Hairy 2 (1)
  Hairy 2 (1)
 • :15ee:
  15ee
  15ee
 • :0009:
  0009
  0009
 • :0065:
  0065
  0065
 • :0119:
  0119
  0119
 • :0005:
  0005
  0005
 • :0032:
  0032
  0032
 • :0102:
  0102
  0102
 • :ps-smilies-snow:
  Ps Smilies Snow
  Ps Smilies Snow
 • :0022:
  0022
  0022
 • :0081:
  0081
  0081
 • :hairy-1:
  Hairy 1
  Hairy 1
 • :9ee:
  9ee
  9ee
 • :0008:
  0008
  0008
 • :0047:
  0047
  0047
 • :0118:
  0118
  0118
 • :0005 (3):
  0005 (3)
  0005 (3)
 • :0031:
  0031
  0031
 • :0101:
  0101
  0101
 • :ps-smilies-bubbles:
  Ps Smilies Bubbles
  Ps Smilies Bubbles
 • :0020:
  0020
  0020
 • :0080:
  0080
  0080
 • :fans-4:
  Fans 4
  Fans 4
 • :4dd:
  4dd
  4dd
 • :0008 (2):
  0008 (2)
  0008 (2)
 • :0045:
  0045
  0045
 • :0117:
  0117
  0117
 • :0005 (2):
  0005 (2)
  0005 (2)
 • :0031 (1):
  0031 (1)
  0031 (1)
 • :0100:
  0100
  0100
 • :ps-smilies-autumn:
  Ps Smilies Autumn
  Ps Smilies Autumn
 • :0018:
  0018
  0018
 • :0079:
  0079
  0079
 • :candles-1:
  Candles 1
  Candles 1
 • :toread:
  Toread
  Toread
 • :0008 (1):
  0008 (1)
  0008 (1)
 • :0042:
  0042
  0042
 • :0116:
  0116
  0116
 • :0005 (1):
  0005 (1)
  0005 (1)
 • :0030:
  0030
  0030
 • :0099:
  0099
  0099
 • :ps-christmas-snowme
  Ps Christmas Snowmen 2
  Ps Christmas Snowmen 2
 • :0016:
  0016
  0016
 • :0077:
  0077
  0077
 • :blue-antenna:
  Blue Antenna
  Blue Antenna
 • :stars-5:
  Stars 5
  Stars 5
 • :0007:
  0007
  0007
 • :0041:
  0041
  0041
 • :0116 (1):
  0116 (1)
  0116 (1)
 • :0004:
  0004
  0004
 • :0030 (1):
  0030 (1)
  0030 (1)
 • :0098:
  0098
  0098
 • :ps-christmas-animal
  Ps Christmas Animals
  Ps Christmas Animals
 • :0015:
  0015
  0015
 • :0076:
  0076
  0076
 • :balls-1:
  Balls 1
  Balls 1
 • :stars-3:
  Stars 3
  Stars 3
 • :0007 (3):
  0007 (3)
  0007 (3)
 • :0040:
  0040
  0040
 • :0114:
  0114
  0114
 • :3d-white-face:
  3d White Face
  3d White Face
 • :0029:
  0029
  0029
 • :0098 (1):
  0098 (1)
  0098 (1)
 • :hairy-7:
  Hairy 7
  Hairy 7
 • :0015 (1):
  0015 (1)
  0015 (1)
 • :0074:
  0074
  0074
 • :animals-5:
  Animals 5
  Animals 5
 • :square-face:
  Square Face
  Square Face
 • :0007 (2):
  0007 (2)
  0007 (2)
 • :0038:
  0038
  0038
 • :0113:
  0113
  0113
 • :3d-holidays:
  3d Holidays
  3d Holidays
 • :0029 (1):
  0029 (1)
  0029 (1)
 • :0097:
  0097
  0097
 • :hairy-6:
  Hairy 6
  Hairy 6
 • :0014:
  0014
  0014
 • :0073:
  0073
  0073
 • :animals-1:
  Animals 1
  Animals 1
© تمامی حقوق برای مشاورکو محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد