خواهش میکنم عزیزدلم

چه خبرا؟ امتحانات تموم شد؟
@یلدا25@

پیام یلدای عزیزم بود